GDPR a COOKIES

Sdělení ve smyslu čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”)

Informace o cookies a prohlášení o GDPR

Informace o cookies

Pomocí souborů cookies lze shromažďovat informace o tom, jak tyto webové stránky používáte. Cookies jsou malé soubory s informacemi, které se stahují na počítač, telefon či tablet uživatele. Umožňují snadněji komunikovat s webovými stránkami a poskytují informace o tom, jak návštěvníci webové stránky využívají. Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem zajistit uživatelům lepší použití tohoto webu.

Souhlas s používáním cookies

Soubory cookies na vašem počítači, telefonu nebo tabletu ukládáme pouze tehdy, dáte-li nám k tomu souhlas. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek poté, co se na domovské stránce objeví vyskakovací lišta o cookies, dáváte svůj souhlas s uložením cookies na vašem počítači, telefonu nebo tabletu.

V případě, že nechcete, aby byly na vašem počítači, telefonu či tabletu ukládány soubory cookies související s používáním tohoto webu, tyto stránky opusťte. Pokud s používáním souborů cookies budete souhlasit, můžete se kdykoli později rozhodnout a cookies v nastavení svého webového prohlížeče zakázat nebo odstranit. Bez souborů cookies však nebudete mít přístup k některým funkcím.

Nastavení souborů cookies

Nastavení souborů cookies můžete změnit ve svém webovém prohlížeči. Můžete je zablokovat zaškrtnutím možnosti v nastavení prohlížeče, který zakazuje umístění všech nebo některých souborů cookies. Tato nastavení najdete v menu „Možnosti“ nebo „Preference“ webového prohlížeče.

Soubory cookies jsou buď dočasné nebo trvalé a to buď soubory cookies tohoto webu nebo třetích stran, např. Google Analytics.

Dočasné cookies zajistí vaše rozpoznání v rámci návštěvy těchto webových stránek, a tak si stránky případné změny stránek nebo vaše volby pamatují. Není pak nutná autentifikace. Platnost dočasných cookies skončí zavřením webového prohlížeče nebo odhlášením ze stránek.

Trvalé cookies jsou soubory, které jsou po určitou dobu umístěny ve vašem počítači, telefonu nebo tabletu i po zavření webového prohlížeče, díky čemuž si stránky pamatují vaše preference i při opětovné návštěvě.

Veškeré informace shromážděné prostřednictvím cookies se uchovávají pouze do vypršení platnosti cookies.

Více informací o cookies, včetně informací o tom, jak cookies nastavit, spravovat a vymazat, se dozvíte na wikipedii. Pokud nesouhlasíte se sledování vaší návštěvnosti službou Google Analytics, nainstalujte se do prohlížeče potřebný doplněk.

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Propos.eu v souladu s GDPR

Firma Propos.eu.cz (zal.1993) prostřednictvím těchto webových stránek neshromažďuje,neukládá ani jinak nezpracovává žádné osobní údaje návštěvníků.

V případě obecného požadavku zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto stránkách osobní údaje neukládáme ani nijak nezpracováváme.

Zpracování osobních údajů zákazníků (případně potencionálních zákazníků) Propos.eu (dále jen „Zásady”) jejichž cílem je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje Propos.eu zpracovává při poskytování služeb Propos.eu a při návštěvách internetových stránek provozovaných Propos.eu a kontaktech s potenciálními nebo současnými zákazníky.
Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho Propos.eu tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Za „Propos.eu” se v těchto Zásadách označuje provozovatel webhostingových,webdeveloperských a IT služeb (dále jen „Služby“) společnost Propos.eu.cz ,IČ:10594027,DIČ:CZ6508310138 se sídlem Chelčického 465, Vrbno pod Pradědem.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Propos.eu a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Propos.eu, zájemců o služby Propos.eu a návštěvníků internetových stránek provozovaných Propos.eu, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči Propos.eu.

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Propos.eu jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). Propos.eu prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Předmět činnosti Propos.eu

Propos.eu je společnost, která svým zákazníkům nabízí hostingové ,webdeveloperské a jiné IT služby, přičemž se jedná zejména o montáže zabezpečovacích systémů,prodej výpočetní techniky,servisu a služeb copycentra dále provoz virtuálních serverů a správu webových prezentací. Rozsah poskytovaných služeb se může v průběhu času měnit. V případě, že nově poskytované služby budou mít zásadní dopad na tyto Zásady, Propos.eu provede aktualizaci těchto Zásad.

Propos.eu jako Zpracovatel

Z hlediska právního je Propos.eu ve vztahu zpracovatele vůči zákazníkům Propos.eu, kteří využívají výše uvedené služby Propos.eu, protože data jsou ukládána na serverech Propos.eu. Propos.eu nezasahuje obsahově, technicky nebo právně do dat, která mají zákazníci Propos.eu umístěny na serverech u Propos.eu. U webdeveloperských služeb Propos.eu je oprávněn obsahově nebo technicky zasahovat do dat veřejných webových prezentací, které však neobsahují žádná data a informace osobní povahy zákazníků.

Pověřenec

Propos.eu nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u Propos.eu vyžadován.

Zpracování osobních údajů u Propos.eu

Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na základě udělení souhlasu.
Osobní údaje Propos.eu zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o zákazníky Propos.eu, dodavatele Propos.eu a jiné osoby, které jsou s Propos.eu ve smluvním vztahu. Všechny situace jsou upravené v těchto zásadách.
Propos.eu dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.

Nejmenší možný rozsah zpracování

Propos.eu zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje Propos.eu udržuje (ve spolupráci se subjekty) co nejpřesnější a aktualizované.

Informace o zabezpečení

Propos.eu klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Propos.eu má dostatečná organizační opatření pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů. Propos.eu také věnuje maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů.
Osobní data jsou ukládána do samostatného datového úložiště, které je zabezpečeno technickými a organizačními opatřeními, v důsledku čehož lze data zpracovávat pouze pro účely k tomu určené a není možné je technicky propojit s daty jiných služeb.
Propos.eu má osobní údaje provozovány a zpracovávány na fyzicky odděleném zařízení (nosiči dat), odděleně od veřejné sítě a přístup k němu je umožněn jen v provozovně Propos.eu.
Servery Propos.eu jsou provozovány v datových centrech a zabezpečeny tak, aby se předcházelo fyzickému zneužití osobních údajů.
K osobním datům má přístup (kromě výjimek uvedených v těchto Zásadách) jen pracovník Propos.eu a to v přesně definovaném rozsahu, který je nutný pro výkon jeho pracovní činnosti.
Propos.eu všechny osobní údaje uchovává ve svých informačních systémech, zálohy na svých zálohovacích médiích, a to na území Evropské unie. Všechny informační systémy a zálohovací média jsou umístěny či uchovávány pod přímou fyzickou kontrolou Propos.eu a to v prostorách Propos.eu a na zařízeních provozovaných Propos.eu. Nevyplývá-li ze Zásad jinak, nejsou osobní údaje poskytovány ani zpřístupňovány třetím osobám.

Zálohování a obnova ze zálohy

Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohovány. V případě, že (například) dojde k poškození některých technických zařízení a tím k poškození některých osobních údajů, je Propos.eu oprávněna obnovit všechna potřebná data ze zálohy, která jsou k tomuto určena. Propos.eu se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů, z takto obnovených dat, vymaže (případně jinak odstraní) všechna data (osobní údaje), která tam podle těchto Zásad již nemají být dostupná.

Systém managementu bezpečnosti informací

Propos.eu považuje za osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě a kterou je Propos.eu schopen na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb svým zákazníkům Propos.eu zpracovává nebo může zpracovat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto Zásadách.
Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje získává Propos.eu od subjektů těchto údajů. Propos.eu zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy, poskytování služeb a administrativních úkonů, s nimi spojených.
Propos.eu neukládá a nezpracovává nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu.
Vzhledem k online komunikaci s Propos.eu a objednávání služeb Propos.eu není možné jednoznačně identifikovat komunikující nebo objednávající osobu a tím nelze vyloučit, že objednávky (nebo například komunikaci a předávání osobních údajů) neprovádí (neposkytuje osobní údaje) namísto zákazníka Propos.eu někdo jiný – třetí osoba. V takovém případě třetí osoba, která komunikuje s Propos.eu, případně objednává namísto zákazníka Propos.eu či zastupuje zákazníka Propos.eu a poskytuje osobních údajů tohoto zákazníka, potvrzuje, že má pověření od zákazníka k poskytnutí jeho osobních údajů.
Uvedením osobních údajů třetí osoby v zákaznické administraci Propos.eu nejsou nijak dotčena jakákoliv práva na ochranu osobních údajů těchto třetích osob podle těchto Zásad.
Osobní údaje mohou být v evidenci používány opakovaně a to u různých služeb, případně v souvislosti s různou povahou použití (například zákaznický účet, kontakty majitele služby, kontakty správce služby, kontakty pro vyúčtování služby).
Jedná se tedy o údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.
Propos.eu zpracovává další provozní a lokalizační údaje týkající se přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, které jsou potřebné pro vyúčtování služeb (například o datových přenosech, e-mailových služeb, obsazeném datovém prostoru a dalších službách poskytnutých ze strany Propos.eu), případně pro řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností Propos.eu.

Komunikace mezi Propos.eu a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb Propos.eu mezi Propos.eu a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem. Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy a poskytování služeb nebo zákonných povinností či pro ochranu oprávněných zájmů Propos.eu, ale jejich zpracování umožní Propos.eu zlepšovat služby a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů u Propos.eu

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Propos.eu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a poskytování služeb, plnění zákonných povinností Propos.eu a ochranu oprávněných zájmů Propos.eu je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Následně jsou osobní údaje vymazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v těchto Zásadách.

Doba uchovávaní informací o zákaznících Propos.eu

U zákazníků služeb Propos.eu je Propos.eu oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči Propos.eu, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s Propos.eu po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy s Propos.eu. Osobní údaje Propos.eu smaže nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě. Zákazník s tímto souhlasí okamžikem uzavření smlouvy nebo zaplacení služby a je si vědom, že jako subjekt údajů nemůže tento souhlas odvolat.

Účetní doklady

Faktury a další účetní doklady vystavené Propos.eu jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje Propos.eu smaže nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí této doby.

Podklady pro případnou reklamaci

V souladu s § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je Propos.eu povinna uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací. Pro tento účel Propos.eu zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 6 měsíců od jejího poskytnutí, není-li třeba doba delší. Propos.eu je dále oprávněna zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Provozní a lokalizační údaje

V souladu s § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je Propos.eu povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinna je poskytnout orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům, ale vždy za splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem.
Propos.eu uchovává v souladu se zákonem další provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem – zejména takzvané logy přístupů (například access log, error log, ftp logy, logy e-mailové komunikace a další). Tyto logy obsahují všechny informace o úkonech Zákazníka vůči Propos.eu a/nebo třetím osobám. Vzhledem k obsahu jsou tyto logy poskytnuty pouze na základě žádosti dotčených subjektů a to v souladu se zákonem, případně jen úřadům nebo státním orgánům. Propos.eu nezasahuje do obsahu logů a tyto logy mohou být použité jako důkazy v různých řízeních.
Po uplynutí výše uvedených lhůt pro ukládání logů, Propos.eu příslušné logy smaže nejpozději v následujícím kalendářním měsíci.

Zpracovávání údajů zákazníků služeb Propos.eu se souhlasem pro obchodní účely

U zákazníka služby Propos.eu s jeho souhlasem zpracováváme osobní údaje pro obchodní účely. Se souhlasem pro obchodní účely bude Propos.eu od 25. 5. 2018 zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb Propos.eu a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to zejména formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů (e-mailu), případně telefonicky.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může po 25. 5. 2018 kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Propos.eu a následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Propos.eu pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.
Zákazník služby Propos.eu v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k uživatelům služby pro obchodní účely udělit.
U subjektů, které udělily souhlas s oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Propos.eu s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely oslovení s nabídkou služeb Propos.eu.

Kategorie příjemců osobních údajů

Propos.eu při plnění svých povinností využívá některé odborné a specializované služby třetích stran. V případě, že externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Propos.eu, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů Propos.eu a nesmí je využít jinak.
Propos.eu v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů

Propos.eu zpracovává osobní údaje výhradně v elektronické podobě. Za účelem zpracování má Propos.eu stanovená technicko-organizační a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo nahodilému neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití osobních údajů.
Propos.eu a všechny osoby účastnící se na zpracování osobních údajů respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů a proto vždy postupují v souladu s pravidly a v souladu s těmito Zásadami a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Obchodní sdělení zasílaná e-mailem

Z obchodních sdělení zaslaných Propos.eu je vždy zřejmé, že Propos.eu je jejich odesílatelem a je vždy dostatečně zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení (tato informace je vždy uvedena v textu zprávy a Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu Propos.eu, a to jen do doby než vysloví nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Propos.eu

Subjekt údajů, kterého lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím způsobem (v souladu s těmito Zásadami) prokáže Propos.eu svoji totožnost, má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Propos.eu potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů. Žádost na kopii osobních údajů nebo potvrzení o zpracování osobních údajů lze učinit pouze písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla Propos.eu. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci Propos.eu) si Propos.eu vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na opravu a doplnění nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Propos.eu zpracovávat nebo zpracovává. Zákazník Propos.eu má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Propos.eu zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede Propos.eu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost lze učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla Propos.eu. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci Propos.eu) si Propos.eu vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Propos.eu neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Propos.eu má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na Propos.eu písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla Propos.eu. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci Propos.eu) si Propos.eu vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla Propos.eu. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci Propos.eu) si Propos.eu vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Propos.eu v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla Propos.eu. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci Propos.eu) si Propos.eu vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Propos.eu. V případě, že Propos.eu neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Propos.eu zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu s úředně ověřeným podpisem zaslaného na adresu sídla Propos.eu. V případě rozdílných identifikačních údajů (v žádosti a evidenci Propos.eu) si Propos.eu vyhrazuje právo nevyhovět.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit odkliknutím odkazu v obchodním sdělení.
Zpracování údajů z cookies je možné omezit nebo zrušit příslušným nastavením webového prohlížeče.

Právo obrátit se na Propos.eu a právo obrátit se na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů

Každý subjekt údajů, který se domnívá, že Propos.eu zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo těmito Zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na Propos.eu a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu.
Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zveřejnění Zásad a účinnost Zásad

Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Propos.eu. Jakékoliv úpravy těchto Zásad zde budou rovněž zveřejněny.

Účinnost těchto zásad nabývá platnost 25. 5. 2018.